S’aproven els nous pressupostos generals de l’Estat: novetats en matèria laboral

Els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 s’han aprovat finalment a través de laLey 6/2018, de 3 de juliol (publicada al BOE de 4 de juliol), que introdueix les següents novetats en matèria laboral i de Seguretat Social que afecten directament a les empreses:

1. Ampliació a cinc setmanes de la suspensió del contracte de treball per paternitat

Amb efectes del 5 de juliol i vigència indefinida, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, el treballador té dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes (fins ara eren quatre), ampliable en parts múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Si bé la Llei de Pressupostos no ho especifica, l’INSS ha vingut interpretant fins ara que el fet causant es produeix amb el naixement del fill o la resolució d’adopció o guarda amb fins d’adopció o acolliment.

2. Bases de cotització del Règim General

El límit màxim de la base de cotització dels diferents règims del Sistema de Seguretat Social es fixa en la quantia de 3.803,70 € mensuals o 126,79 € diaris; incrementant-se en un 1,39% respecte a 2017. El límit mínim general serà de 963,26 € mensuals o 32,11 € diaris.

La possible reforma sobre l’eliminació del topall de les bases de cotització – i que contribuiria a reduir el dèficit de 18.800 milions d’euros de l’actual sistema de Seguretat Social – és un dels temes que ha aparegut recentment en premsa i de la boca d’alguns membres del actual Govern i que la Comissió parlamentària del Pacte de Toledo s’ha proposat debatre durant els propers mesos a l’efecte d’emetre una recomanació dirigida a les Corts Generals.

3. Canvis en la cotització dels autònoms

 • Bases de cotització: La base màxima de cotització, fins ara congelada, s’incrementa fins 803,70 € mensuals i la base mínima fins 932,70 € mensuals, fet que implica un augment de 4 € en la quota a pagar per aquells autònoms que cotitzin per la base mínima.
 • Cotització d’autònoms amb treballadors a càrrec, autònoms societaris i societats laborals familiars:

La base mínima de cotització per a l’any 2018 serà de 1.199,10 € per als treballadors autònoms que:

 • en algun moment de l’any 2017 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10;
 • exerceixin les funcions de direcció i gerència que comporti l’exercici del càrrec de conseller o administrador;
 • siguin socis treballadors de les societats laborals familiars, llevat dels que causin alta inicial en el mateix durant els dotze primers mesos de la seva activitat, a comptar de la data d’efectes de l’alta.
 • Tarifa plana i incentivació del treball autònom, especialment en municipis petits:

La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom, va fixar l’ampliació de la quota reduïda de 50 € -l’anomenada «tarifa plana» – per als nous autònoms fins a 12 mesos, en lloc dels 6 mesos establerts fins aleshores.

A través de l’actual Llei de Pressupostos, es preveu que, en els supòsits que el treballador autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos l’aplicació de la bonificació pel 50% s’aplicarà, un cop transcorreguts els 24 mesos inicials, durant un període màxim de fins a 36 mesos, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d’efectes de l’alta.

4. Nova bonificació per a la conversió de contractes per a la formació en indefinits

Es crea una nova bonificació per a les empreses que converteixin en indefinits i a jornada completa els contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits amb joves beneficiaris d’una nova ajuda econòmica creada per fomentar l’ocupació juvenil.

La quantia de la bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social ascendirà a 250 € mensuals (3.000 € anuals) i s’aplicarà durant un període de 3 anys, computats a partir de la data de conversió en indefinit del contracte per a la formació i l’aprenentatge celebrat amb joves beneficiaris de l’ajuda d’acompanyament prevista en la mateixa Llei de Pressupostos.

5. Pensions públiques

Finalment, una de les principals novetats de la Llei de Pressupostos és l’increment general de les pensions públiques.

 • Per 2018 la pensió contributiva màxima queda fixada en 2.580,13 € mensuals o 36.121,82 anuals, incrementant-se per tant en un 1,35% addicional al 0,25% que s’aplicava durant els últims anys.
 • Les quanties mínimes d’algunes de les pensions públiques en la modalitat contributiva, s’incrementen en un 2,75% addicional (3% total).
 • Per la seva banda, les pensions mínimes no contributives de jubilació i invalidesa se situen en 178,60 € anuals.
  Com a novetat, s’incrementa així mateix el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viduïtat, que en determinats supòsits serà el 56% des l’1 d’agost de 2018 i ascendirà al 60% l’1 de gener de el 2019.

Deixa el teu comentari

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de privacitat

Te podemos ayudar?